Faculty

 

Prof. Daqing Zhang Professor Daqing Zhang      
         
         
PhD Candidates
         
he du He Du   Yan liu Yan Liu
         
wenbin liu Wenbin Liu   Yan liu Sara Rabhi
         
Postdoc
         
fusang Fusang Zhang  
         
Alumni  
         

Tianben Wang

Associate Prof. at Northwest A&F University

  Jiangtao Wang

Jiangtao Wang

Assistant Prof. at Lancaster University

         
longbiao chen

Longbiao Chen

Assistant Prof. at Xiamen University

  Leye Wang

Leye Wang

Assistant Prof. at Peking University

         
Vaskar Raychoudhury

Vaskar Raychoudhury

Assistant Prof. at Indian Institute of technology Roorkee

 

Pablo Samuel Castro

Researcher at Google USA

         
Bin Guo

Bin Guo

Full Prof., Northwestern Polytechnical University, China

  Bin Li

Bin Li

Researcher, National ICT Australia

         
Tao Gu

Tao Gu

Associate Prof. at RMIT Australia

  shijianli

Shijian Li

Associate Prof. at Zhejiang University

         
Zhiwen Yu

Zhiwen Yu

Full Prof., Northwestern Polytechnical University, China

  daqiang zhang

Nelson Daqiang Zhang

Associate Prof. at Tongji University, China

         
Sun Lin

Zhu Wang

Associate Prof., Northwestern Polytechnical University, China

  Sun Lin

Lin Sun

CEO, 北京数云普惠科技有限公司

         
daqiang zhang

 

Zhiyong Yu

Associate Prof., Fuzhou University, China

 

  Chen Chao

Chao Chen

Full Prof., Chongqing University, China

         
Haoyi Xiong

Haoyi Xiong

Senior Research Scientist, Big Data Lab, Baidu Research

 

Dingqi Yang

Research Fellow, University of Fribourg, Switzerland

         
zaiyang tang

Zaiyang Tang

PhD Candidate , Huazhong University of Science & Technology, China

  Kejun Du

Nan Li

Ph.D Student

Nanjing University

         
Weijun Qin

Kejun Du

Researcher, China Aerospace Science and Technology Corporation , China

  Xiaohang Wang

Brian Lim

Scientist, Institute for Infocomm Research Singapore, Singapore

         
Kejun Du

Weijun Qin

Researcher, Chinese Academy of Science, China

  Xiaohang Wang

Xiaohang Wang

Researcher, Google, USA

         
Weijun Qin

Chunyau Chin

Developer, Fedex, Singapore

  Hongbo Ni

Hongbo Ni

Associate Prof. at Northwestern Polytechnical University, China

         
Yuzhang Feung

Yuzhang Feng

Scientist, Institute for Infocomm Research Singapore, Singapore

  Marisnel Olivares Christos Sotiriou  
         
Sun Lin Marisnel Olivares